ICP cam kết đảm bảo chất lượng với hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các lĩnh vực: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Thẩm tra thiết kế, Tư vấn đấu thầu, Thi công xây dựng công trình